n a e k k u m n a r a ; <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3479371095654172347\x26blogName\x3dDream+High.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://purrrhana.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://purrrhana.blogspot.com/\x26vt\x3d-5261316761584747142', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
N A V I G A T I O N ↑ ⇧
Twi-InsAnna's Dreamland.


"Kisah dua sahabat y b'bakti kpd ibu bpanya "
Posted on Sunday, 11 March 2012 | 1 comment(s).assalamualaikum ~Di riwayatkan daripada Aisyah, dia berkata:"Ada 2 orang sahabat Rasulullah yang merupakan orang yang sangat berbakti kepada ibunya dalam kalangan umat ini iaitu, Uthman bin Affan dan Harithah bin Uthman. Uthman bin Affan bkata:'Sejak aku masuk Islam, aku x kuasa membayangkan (jasa2) ibuku.'"

Harithah selalu mengelus kpd ibunya, menyuapi ibunya dengan tangnnnya, dan x pena meminta penjelasan kepada ibunya tentang apa yang diperintahkan kepada darinya, hingga setelah meninggalkan ibunya, dia bertanya kepada orang yang berdekatan ibunya,"Apa yang dikehendaki ibuku?"

(Birrul Walidin,karya Ibn al-Jauzi)


wallahualamm . :))


1 Comments:

Blogger yolanda YIP said...

blogwalking

blognya keren , follow back ya :)

Sun Aug 26, 02:18:00 am  

Post a Comment

Thanks for spending your time to give a comment (: