n a e k k u m n a r a ; <body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d3479371095654172347\x26blogName\x3dDream+High.\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttps://purrrhana.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3dms\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://purrrhana.blogspot.com/\x26vt\x3d-5261316761584747142', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>

N A V I G A T I O N ↑ ⇧ ⇡
Halu! Just call me Anna
Feel free to be my chingu!

twi-insNae Kkumnara.


Saya perlukan Jasa Baik Kalian !
Posted on Sabtu, 7 April 2018 | 8 gwiyeon memo.


Assalamualaikum semuanyaa.

Ana nak minta tolong dengan semua kalau boleh. 
Ana ada lagi tempoh seminggu sampai Selasa depan untuk cari 500 followers untuk akaun @betterkalimat nih.

Saya nur farhana, dari UITM Kedah, pelajar  Program sarjana muda sains maklumat (kepujian) Pengurusan Perpustakaan (IM244), dengan rendah hati mengajak anda untuk follow dan like post instagram

 *@betterkalimat* .


Akaun ini adalah bertujuan untuk memenuhi requirement assignment IMS555: DECISION THEORY yang diberikan  bermulai hari ini sehingga akhir bulan Jun 2018. 

Semoga perkongsian di akaun ini juga mampu sedikit sebanyak memberi manfaat kepada anda.

Mohon di sebarkan. Terimakasih, semoga urusan anda dipermudahkan di dunia dan akhirat, aamiin 🌸

Harap ada yang sudi bantu Ana untuk assignment nih hmm. May Allah bless you 💕8 comment (s) | comment (s)